Prathishta’s Bharathanatyam Arangetram at Logan Hall London

July 9, 2016